Las Meninas(The Maids of Hondor)or The Royal Family 1656~57 _
Diego Rodríguez de Silva Velázquez

소설가 박민규가 글을쓰기 시작했다 만세!

'4.꿈꾸다 > 4.1 모음' 카테고리의 다른 글

고양이와 토끼  (4) 2009.01.23
Las Meninas _ Diego Rodríguez de Silva Velázquez  (2) 2009.01.02
잠재의식 테스트  (0) 2008.12.02
애니어그램  (2) 2008.11.18